ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ กล่าวให้โอวาท เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 65
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ กล่าวให้โอวาท เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 65

 

  1. ภาพกิจกรรม