กิจกรรมโครงการ 5 ส. สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน ปี 2563

  1. ภาพกิจกรรม