วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร นายสงวนศักดิ์   เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร , นายธนู   อักษร รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

นำข้าราชการในสังกัด รณรงค์ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ

ผู้ที่มาติดต่องาน

      

      

      

   

 

  1. ภาพกิจกรรม