ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดศึกษาตามนโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ

รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

   

   

 

 

  1. ภาพกิจกรรม