ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

  1. ภาพกิจกรรม