การประชุมการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองปฎิบัติราชการฯ ปี งปม.2563

  1. ภาพกิจกรรม