การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

  1. ภาพกิจกรรม