การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรด้านการพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

  1. ภาพกิจกรรม