การประชุมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564, คำรับรองปฏิบัติราชการฯและการนำเช้าข้อมูลในระบบeMENSCR ครั้งที่ 1/2564

  1. ภาพกิจกรรม