ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 3 / 2561

 

       วันที่ 2 กรกฎาคมคม 2561 เวลา 14.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 และ เขต2 เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอรายละเอียดวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41)

   

    

   

    

28 ก.ย. 2563 03:27
ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2563

ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
23 ก.ย. 2563 04:01
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
18 ส.ค. 2563 06:44
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรครั้งที่ [ ... ]

Read more...
07 ส.ค. 2563 07:26
ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 1/2563

ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ [ ... ]

Read more...
03 ส.ค. 2563 13:07
ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา จปฐ. ครั้งที่1/2563

ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา [ ... ]

Read more...
Other Articles