สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

วิสัยทัศน์  (Vision)

ผู้เรียนเป็นคนดี มีอาชีพ มีทักษะชีวิต

พันธกิจ  (Mission)

 1. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนในทุกระดับเป็นคนดี (มีทัศนคติที่ถูกต้องต่องบ้านเมือง/มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง/เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะการปรับตัว) มีอาชีพ (เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ/ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด/ผู้สำเร็จหลักสูตรมืออาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว)
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
 2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม
 3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ

เป้าประสงค์  (Ultimate  Goal)

 1. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน

          1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง

          1.2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม

          1.3 มีงานทำ มีอาชีพ

          1.4 เป็นพลเมืองดีผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ สามารถดำรงชีวิตและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. สถานศึกษาพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม
 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับมาตรฐาน
 4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategy  Issue)

 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมประเทศชาติ
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพ และระบบบริหารจัดการศึกษา