นายสงวนศักดิ์   เศรษฐีธัญญาหาร

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

นายณรงค์  นาคชัยยะ  

รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร