นายสงวนศักดิ์   เศรษฐีธัญญาหาร

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

  

นายธัญ   สายสุจริต   

รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร