ชื่อ นางสาวปวีณา   ภุมวิภาชน์

 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ นางวาสนา   สิงหฬ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ นางสาวปวีณา   แก้วอินทร์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.