ชื่อ นางสาวนันท์พร   พ่วงวัฒนวงศ์

 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 โทร. 089-708-0987

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ นางสาวกมลทิพย์   ก้อนจันทร์เทศ

 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 โทร. 063-996-6591

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.