ชื่อ นางสุณี   ธีรสรรเพชญ

 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 โทร. 081-675-5752

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ นางสาวพันธุ์ทิพย์   ลิมปะพันธุ์

 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 โทร. 089-640-9409

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ นางสาวปิ่นแก้ว   ยังคำมั่น

 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 โทร. 098-246-6887

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ นางสาวนงค์นุช   กองเต๊ก

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร. 081-613-9619

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.