ชื่อ นางวิเชียร   สังขนุกิจ

 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

              ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 โทร. 089-644-0346

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.